Baanreglement

Toegang

 1. De toegang tot het park en clubruimte staat open voor alle leden, donateurs, introducés en belangstellenden voor de tennis- of padelsport.
 2. Op het park dient men zich zodanig te gedragen, dat men anderen niet tot last is. Honden worden slechts op het park toegelaten als deze zijn aangelijnd.
 3. De leden van het bestuur hebben het recht personen de toegang tot het park te verbieden.
 4. Indien het toegangshek gesloten is, kunnen leden zich door middel van hun toegangspas toegang verschaffen tot het park. Men dient het toegangshek dan achter zich te sluiten.
 5. Leden die derden mee het park opnemen, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van die derden.

Gebruik van de banen

 1. Het tennisseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart, waarvan de periode van 1 oktober tot en met 31 maart als winterseizoen wordt aangeduid. Het padelseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. De banen zijn geopend van 09.00 uur tot 23.00 uur tenzij het bestuur anders aangeeft en de kantine is geopend tot 23.30 uur, met uitzondering van evenementen. Op 4 mei sluit de kantine om 19.00 uur en worden leden geacht in ieder geval van 19.45 tot 20.15 geen gebruik te maken van de banen en de dodenherdenking in acht te nemen.
 3. Het gebruik van de banen geschiedt op eigen risico. Tennisvereniging De Ronde Vener aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei persoonlijke of materiële schade van degenen die gebruik maken van de tennisbanen.
 4. Het dragen van tennis- of padelkleding en het gebruik van tennis- of padelschoenen bestemd voor betreffende ondergrond is verplicht.
 5. Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen op de baan. Bij padel worden de uitloopstroken tussen de banen ook tot de baan gerekend.

Het reserveren van een baan

 1. Spelen is slechts mogelijk, indien de baan is gereserveerd via het reserveringssysteem.
 2. De klok op het park is bepalend voor de tijd.
 3. De speelduur voor het enkel- en dubbelspel zijn ingesteld in het reserveringssysteem. Er is sprake van een dubbelspel indien vier personen gebruik maken van de baan. Padel wordt altijd als dubbel gespeeld. Indien men na afloop van de reservering wil doorspelen, moet een nieuwe reservering worden gemaakt.
 4. Wanneer alle banen zijn gereserveerd en er een wachttijd van meer dan 30 minuten is, is men verplicht met vier personen op een baan te spelen. Een enkelspel mag alleen worden gespeeld als de baanbezetting dit toelaat. Is de speelduur van een enkelspel echter begonnen, dan mag uitsluitend met toestemming van de desbetreffende spelers bij gehangen worden. De speeltijd wordt dan niet verlengd.
 5. Jeugdleden mogen doordeweeks tot 18.00 uur tennissen met jeugdleden van andere verenigingen als de baanbezetting dit toelaat. Hierbij is afhangen voor alle spelers verplicht en dient er op elke baan minimaal één jeugdlid van De Ronde Vener aanwezig te zijn.
 6. Het bestuur kan beperkingen stellen aan de termijn en frequentie waarmee banen kunnen worden gereserveerd.

Introduceren

 1. Indien er geen wachttijden zijn, kan een lid van de vereniging iemand introduceren om op een van de banen te spelen. Een en dezelfde persoon mag maximaal 3x per seizoen worden geïntroduceerd. Het introductietarief voor tennis is 4 euro per uur, voor padel 6 euro per uur. 

Bespeelbaarheid

 1. Of de banen bespeelbaar zijn wordt door de groundsman, een lid van het bestuur of TEC of de competitieleider/ster (VCL) beoordeeld.
 2. Aanwijzingen van de hiervoor genoemde personen dienen te worden opgevolgd.
 3. De groundsman is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen buiten gebruik te stellen. Dit wordt in het reserveringssysteem kenbaar gemaakt. Indien de netten naar beneden zijn gelaten, zijn de banen buiten gebruik gesteld en mogen niet worden betreden.

Voorkeursrechten

 1. De vereniging stelt banen beschikbaar voor tennis- en padeltraining aan de leden. In het reserveringssysteem wordt aangegeven welke banen voor de training worden gebruikt en op welke tijdstippen. Leden die gebruik maken van de trainingsbanen, mogen pas na afloop van de training een baan reserveren.
 2. Het is niet toegestaan om trainingen, clinics, toernooien e.d. te organiseren zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.
 3. Tijdens competitiewedstrijden is in beginsel minimaal één baan beschikbaar voor recreanten. Indien benodigd kan op vooraf vastgestelde tijden of bij slecht de competitieleider/ster beslag leggen op alle banen, zodat de wedstrijden kunnen worden voltooid. Dit is een voorschrift van de K.N.L.T.B.
 4. Tijdens de toss voor senioren zijn, bij voldoende belangstelling, alle banen voor de Toss in gebruik. De leider van de toss bepaalt hoeveel banen er door de toss worden gebruikt. Indien er later meer banen voor de toss nodig zijn mag een speelronde waarvoor is afgehangen eerst worden afgemaakt.
 5. Het bestuur of de TEC is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen aan te wijzen voor evenementen, zodat er minder of geen banen beschikbaar zijn voor recreanten.

Slotbepalingen

 1. Bij het constateren van onregelmatigheden met betrekking tot dit baanreglement, gelieve dit kenbaar te maken aan één van de leden van het bestuur.
 2. De leden van de diverse commissies en het bestuur zien toe op de naleving van het baanreglement. Bij verschil van mening over de toepassing van dit reglement treedt het bestuur op als besluitvormend orgaan.
 3. Het bestuur heeft het recht leden te schorsen op grond van wangedrag en/of herhaaldelijk overtreden van het baanreglement.
 4. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.