Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de groundsman en/of Tennis Evenementen Commissie.
Het gehele jaar zijn tenniskleding en tennisschoenen op de baan voorgeschreven (tenzij anders door de groundsman/TEC is aangegeven).

Artikel 2
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen).

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie en overige commissie-vergaderingen zijn), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 4
Ieder senior-lid verplicht zich tot tweemaal bardienst per seizoen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, of men verschijnt niet zonder voor vervanging te zorgen, dan dient aan het eind van het seizoen een boete te worden betaald, welke wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Vergaderingen

Artikel 4a
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie of andere oproep aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf senior-leden, ereleden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7
Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16, leden 9 en 10, van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen – of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld.
Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits ingeval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 10
De algemene vergadering kan één of meerdere commissie benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven ten alle tijden verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten – kunnen ten alle tijden door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11
De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Artikel 12
Door de algemene vergadering wordt, voor de duur van één jaar, diverse commissies gekozen, bestaande uit een oneven aantal leden.
Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in commissies. De voorzitter of een lid van een commissie maakt tevens deel uit van het bestuur.

Besluitvorming

Artikel 13
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 14
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 15
Ingeval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 16
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 17
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
Ingeval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 18
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 19
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c der statuten wordt gesteld op € 7.500,–.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 20
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  • a. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde personen;
  • b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
  • c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier

Artikel 21
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum.

Slotbepalingen

Artikel 22
Senior- en juniorleden kunnen desverlangd om medische redenen voor een zgn. ‘rustend lidmaatschap’ in aanmerking komen. Zij zijn een gereduceerde contributie verschuldigd, welke door de algemene vergadering wordt vastgesteld, doch hebben geen speelrecht zolang zij rustend lid zijn. Voor het overige zijn alle rechten en verplichtingen welke aan het lidmaatschap verbonden zijn onverminderd op hen van toepassing.

Artikel 23
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 24
De leden, zowel senior als junior, mogen per seizoen 3 x een introducé meenemen tegen betaling van een bedrag, welke door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel kan worden overgegaan tot schorsing van het lid dat deze bepaling overtreedt (één en ander conform het bepaalde in artikel 7 van de Statuten).

Artikel 25
Vervallen.

Oorspronkelijke tekst: Het is aan de juniorleden niet toegestaan om ’s avonds na 20.00 uur nog te spelen op de door de vereniging gehuurde banen, mits het zgn. ‘voorkeursrecht’ wordt verleend, met de mogelijkheid te spelen volgens het op die speeldatum van toepassing zijnde baanreglement.

Artikel 26
Dit huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld in de Algemene Vergadering de dato 25 februari 1980, en gewijzigd in de Algemene Vergadering de dato 22 juni 1982 en 29 januari 2010, kan slechts gewijzigd worden op de wijze als voorzien in artikel 17 van de Statuten.